วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ชีววิทยาคือ...

ชีววิทยา  (Bology)  เป็นการศึกษาทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งมีชีวิตในทุกๆ แง่มุม  ชีววิทยา (Biology) มาจากภาษา   กรีก จากคำว่า " Bios " &  "Logos"  ซึ่งคำว่า "bios"  แปลว่า  สิ่งมีชีวิต  และ "logos" แปลว่า การคิดและเหตุผลการศึกษา ชีววิทยาซึ่งถือเป็นการศึกษาหลักที่แยกย่อยไปเป็นวิชาทางชีวภาพอื่นๆมากมาย  ไม่ชีววิทยาเป็นสาขาวิชาที่ใหญ่มากจนไม่ อาจศึกษาเป็นสาขาเดียวได้  จึงต้องแยกออกเป็นสาขาย่อยต่างๆ  ในหัวข้อนี้จะแบ่งสาขาย่อยออกเป็น  4  กลุ่ม  กลุ่มที่หนึ่ง    เป็นสาขาที่ศึกษาโครงสร้างพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต  อย่างเช่นเซลล์  ยีน  เป็นต้น กลุ่มที่สองศึกษาการทำงานของโครงสร้าง ต่างๆ ตั้งแต่ระดับเนื้อเยื่อ ระดับอวัยวะ จนถึงระดับร่างกาย กลุ่มที่สามศึกษาประวัติศาสตร์ของสิ่งมีชีวิต กลุ่มที่สี่ศึกษาความสัมพันธ์ในระหว่างสิ่งมีชีวิต  อย่างไรก็ตาม  การแบ่งกลุ่มนี้เป็นเพียงการจัดหมวดหมู่ให้สาขาต่างๆในชีววิทยาให้เป็นระเบียบ  และเข้าใจง่าย แต่ความจริงแล้ว  ขอบเขตของสาขาต่างๆนั้นไม่แน่นอน  และสาขาวิชาส่วนใหญ่ก็จำเป็นต้องใช้ความรู้จากสาขาอื่นด้วย ตัวอย่างเช่น สาขาชีววิทยาของวิวัฒนาการ ต้องใช้ความรู้จากสาขาอณูวิทยา เพื่อจัดลำดับของดีเอ็นเอ ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจความแปรผันทางพันธุกรรมของประชากร  หรือสาขาวิชาสรีรวิทยา ต้องใช้ความรู้จากสาขาชีววิทยาของเซลล์  เพื่ออธิบายการทำงานของระบบอวัยวะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น